اجرای پروژه پیاده روسازی مسیر ضلع شمالی خیابان بعثت گلکار در آستانه اتمام قرار گرفت

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز خبر داد: اجرای پروژه پیاده روسازی مسیر ضلع شمالی خیابان بعثت گلکار در آستانه اتمام قرار ...

ادامه مطالعه